Blog Single

28 mar

Porządek obrad Zebrania Grup Członkowskich

  1. Otwarcie, wybór przewodniczącego zebrania,uchwalenie porządku i regulaminu obrad, wybór komisji mandatowej.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r wraz z informacją o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim zebraniu.
  4. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli, kierunków rozwoju za rok 2018 i o kierunkach rozwoju Spółdzielni na 2019 rok
  5. Informacja o pracy Rady Nadzorczej za 2018 r.
  6. Informacja Zarządu dotycząca spraw rozpatrywanych na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli.
  7. Dyskusja.
  8. Wolne wnioski i zakończenie.