Blog Single

07 sie

PORZĄDEK ZEBRANIA CZŁONKÓW

Porządek zebrania grup członkowskich

1. Otwarcie,wybór przewodniczącego zebrania,uchwalenie porządku i regulaminu obrad, wybór komisji mandatowej.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni wraz z informacją o realizacji wniosków zgłoszonych na    poprzednim zebraniu.
4. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli, kierunków rozwoju za 2019 i o kierunkach rozwoju Spółdzielni na 2020 rok.
5. Informacja o pracy Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu dotycząca spraw rozpatrywanych na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli.
7. Wybór komisji skrutacyjno-wyborczej i przeprowadzenie wyborów przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
8. Dyskusja.
9.Wolne wnioski.