Blog Single

15 kw.

Porządek Obrad Zebrania Grup Członkowskich

Porządek obrad Zebrania Grup członkowskich

1.Otwarcie,wybór przewodniczącego zebrania,uchwalenie porządku i regulaminu obrad, wybór komisji mandatowej
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
3.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 r. wraz z informacją o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim zebraniu.
4.Informacja Zarządu o realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli, kierunków rozwoju za rok 2021 i o kierunkach rozwoju Spółdzielni na 2022 rok.
5.Informacja o pracy Rady Nadzorczej za 2021 r.
6.Informacja Zarządu dotycząca spraw rozpatrywanych na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli.
7.Dyskusja
8.Wolne wnioski i zakończenie.