Blog Single

24 maj

PORZĄDEK ZEBRANIA CZŁONKÓW

Porządek obrad Zebrania Grup członkowskich

1.Otwarcie,wybór przewodniczącego zebrania, uchwalenie porządku i regulaminu obrad, wybór komisji mandatowej

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

3.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020r wraz z informacją o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim zebraniu.

4.Informacja Zarządu o realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli, kierunków rozwoju za rok 2020

i o kierunkach rozwoju Spółdzielni na 2021 rok.

5.Informacja o pracy Rady Nadzorczej.

6.Informacja Zarządu dotycząca spraw rozpatrywanych na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli.

7.Dyskusja

8.Wolne wnioski i zakończenie.